leveringsvoorwaarden Jacobleerhuis

De algemene voorwaarden hebben betrekking op coaching, loopbaanbegeleiding en scholingen van het JacobLeerhuis.

Termen:

Leermanagementsysteem:

Systeem waarin scholingen geregistreerd worden door het JacobLeerhuis en dat voor de individuele medewerker benaderbaar is via het Jacobgroeiportaal

Jacobgroeiportaal:

Het systeem waarin de individuele medewerker zich kan aanmelden voor scholing en zijn/haar leerresultaten kan raadplegen.

Catalogus:

In het Jacobgroeiportaal is een lijst met scholingen opgenomen. Deze lijst is de catalogus. In de catalogus staat vermeld wat de scholing inhoudt, welke rechten en plichten verbonden zijn aan de scholing en op welke data en momenten de scholing plaats vindt.

Standaard scholingsaanbod

 • Het aanbod van standaard scholingen wordt jaarlijks geactualiseerd en voorafgaand aan het opstellen van de jaaractiviteitenplannen gepubliceerd door het JacobLeerhuis.
 • Op basis van de aanvragen in de jaaractiviteitenplannen wordt een opleidingsbegroting opgesteld.
 • De feitelijke planning van het standaard scholingsaanbod wordt vastgesteld op basis van de inventarisatie en de goedgekeurde opleidingsbegroting.
 • Het scholingsprogramma dat door het JacobLeerhuis wordt aangeboden voorziet in voldoende scholingen en deelnemersplaatsen per scholing om de goedgekeurde opleidingsbegroting uit te kunnen voeren.
 • Het JacobLeerhuis zorgt voor een evenwichtige verdeling van de scholingen over het kalenderjaar.
 • Definitieve scholingsdata van standaard scholingen worden acht maanden voor de startdatum gepubliceerd in Jacobgroeiportaal. Inschrijving standaard scholingen
 • Alle standaard scholingen worden gepubliceerd in Jacobgroeiportaal.
 • (voor)Inschrijven op scholingen geschiedt in Jacobgroeiportaal door deelnemer of leidinggevende. Deelnemer en leidinggevende ontvangen hiervan (geautomatiseerd) bericht via e-mail (intern).
 • Het boeken van een scholing dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de scholing te worden gedaan.
 • Leidinggevende en/of deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving. Voor scholingen geldt het principe vol=vol.
 • Uiterlijk drie weken voor aanvang van de scholing ontvangen deelnemers en hun manager via e-mail bericht of de scholing al dan niet doorgaat. Indien de scholing definitief doorgaat worden bij de uitnodiging tevens het programma en de eventuele reader aan de deelnemer verstuurd. Reservelijst / (voorinschrijven)
 • Als een scholing vol zit of er nog geen (nieuwe) scholingsdata bekend zijn, kan de deelnemer of de leidinggevende voorinschrijven. Deelnemer en leidinggevende ontvangen hiervan (geautomatiseerd) bericht via e-mail.
 • Zodra er scholingsdata bekend zijn of een scholingsplek vrij komt, wordt de vooringeschreven deelnemer geplaatst op volgorde van binnenkomst en deelnemer en leidinggevende worden geïnformeerd via e-mail. Kosten en betaling
 • De kosten voor de standaard scholingen zijn vooraf bepaald en zijn van toepassing op het kalenderjaar waarvoor de scholingscatalogus geldt.
 • De kosten per deelnemer voor een scholing staan vermeld in de Catalogus.
 • De kosten van een scholing worden in rekening gebracht, indien annulering van deelname aan deze scholing korter dan drie weken van tevoren is doorgegeven. Dit geldt ook, indien de deelnemer zonder opgaaf van redenen niet verschijnt.
 • Er bestaat geen recht op restitutie indien van deelnemersplaatsen geen gebruik wordt gemaakt.

Maatwerktrajecten:

Maatwerktrajecten zijn scholingstrajecten die specifiek in overleg met de opdrachtgever ontwikkeld worden.

 • Voor maatwerk scholingen wordt op basis van intakegesprekken een offerte gemaakt en ondertekend door leidinggevende, hoofd JacobLeerhuis en trainer.
 • Alleen een getekende offerte is geldig.
 • De getekende offerte moet minimaal zes weken voor aanvang van het traject in het bezit zijn van het JacobLeerhuis.
 • Voorwaarden voor een maatwerktraject staan vermeld in de offerte.
 • Wijzigingen op de offerte kunnen alleen schriftelijk en ondertekend door de opdrachtgever, hoofd JacobLeerhuis en trainer aangegeven worden.
 • In de offerte worden de kosten vermeld. Deze kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever en overgeheveld door de EAD op basis van de afgesloten overeenkomst.
 • Deelnemers aan maatwerkscholingen kunnen achteraf hun deelname zien in het Jacobgroeiportaal
 • Scholingen in maatwerktrajecten kunnen een kleinere planningstermijn van 8 maanden hebben, maar dit is altijd in overleg met de opdrachtgever.

Coaching / loopbaanbegeleiding:

Coaching / loopbaanbegeleiding is een vorm van individuele begeleiding waarbij de medewerker in een vooraf aantal vastgestelde gesprekken begeleid wordt in de richting van een vooraf gesteld doel.

 • Voor coaching / loopbaanbegeleiding wordt een contract opgesteld.
 • In een coaching- / loopbaanbegeleidingcontract staan de doelen, randvoorwaarden en betrokkenen opgenomen.
 • Gesprekken in het kader van coaching en loopbaanbegeleiding kunnen tot uiterlijk één dag van tevoren schriftelijk worden geannuleerd.
 • Gesprekken in het kader van coaching en loopbaanbegeleiding die na één dag voor het betreffende gesprek worden geannuleerd worden in rekening gebracht. 
 • Gesprekken in het kader van coaching en loopbaanbegeleiding kunnen door het JacobLeerhuis verplaatst worden in overleg met de persoon die gecoacht dan wel begeleid worden in het kader van loopbaanbegeleiding. Annuleren deelname (boeking) of voorinschrijving
 • Kosteloos annuleren kan door deelnemer en door leidinggevende tot vier weken voorafgaand aan de start van het eerste scholingsmoment van deze scholing via Jacobgroeiportaal. Deelnemer en leidinggevende ontvangen hiervan bericht via e-mail.
 • Voor annulering vier weken of korter voorafgaand aan de start van de scholing worden kosten in rekening gebracht door het JacobLeerhuis bij de aanmelder van de scholing.
 • De ingeschreven deelnemer kan door een ander worden vervangen mits dit tijdig, uiterlijk binnen vijf werkdagen voor aanvang van de scholing, aan het JacobLeerhuis schriftelijk wordt doorgegeven door de manager van de medewerker die niet gaat deelnemen aan de scholing. Annulering door het JacobLeerhuis
 • Het JacobLeerhuis heeft het recht bij onvoldoende aanmeldingen de betreffende scholing drie weken voor de geplande aanvang te annuleren. Het JacobLeerhuis zal zich inspannen om in dat geval een alternatief aan te bieden.
 • Bij ziekte van de trainer wordt de scholing geannuleerd indien géén vervanging mogelijk is. Een scholing zal in dit geval een nieuw moment gepland worden.. Privacy De inschrijfgegevens van de deelnemer worden opgenomen in het Jacobgroeiportaal van het JacobLeerhuis. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de scholing en de mailing t.a.v. de scholing. Tevens worden naar aanleiding van deelname gegevens hierover in het Jacobgroeiportaal geplaatst. Gegevens van individuele deelnemers zijn zichtbaar in presentieformulieren van scholing waaraan iemand deelneemt. Resultaten van scholing (aanwezigheid en cijfers) zijn alleen inzichtelijk voor de medewerker zelf en zijn/haar leidinggevende.