Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen - Stel direct uw vraag

Voer bovenstaand uw vraag in, het systeem zal automatisch alle beschikbare vragen doorzoeken.

Wat als ik een stagiaire wil aanmelden voor een stage bij Sintjacob?

Wanneer u een stagiaire wilt aanmelden binnen de Sticting Sint Jacob, dan is er ';eén vraag relevant;

Waar vind ik de algemene voorwaarden van het jacobLeerhuis?

In de Algemene voorwaarden van het JacobLeerhuis staat omschreven welke verplichtingen Leerhuis en medewerker aangaan rondom het inschrijven, volgen en afsluiten van een scholing.

Vragen vóór de opleiding

Welke opleidingen kan ik volgen bij Sint Jacob?

Alle opleidingen zijn terug te vinden in de scholingsagenda .

Wat gebeurt er als je zakt voor de hertoets verpleegtechnische handeling(en)?

Je wordt opnieuw aangemeld voor een carrouseltraining- en toetsing of er worden na een gesprek met je leidinggevende andere afspraken gemaakt.

Wanneer word ik uitgenodigd voor training en toetsing van overige verpleegtechnische handelingen?

Zodra de manager Leerhuis en de MZD’ers besloten hebben wie voor welke handeling bekwaam dient te blijven, worden er trainingen gepland.

Wanneer start de opleiding van mijn keuze?

Alle geplande opleidingen zijn terug te vinden in de scholingsagenda.

Ontvang ik een erkend diploma?

Ja, de diploma’s van het Jacob Leerhuis zijn landelijk erkend.

Mag je alleen aan de toetsing verpleegtechnische handelingen deelnemen?

Nee, je neemt deel aan de carrouseltraining en –toetsing. Als je voor de toets van een handeling gezakt bent, mag je deze één keer hertoetsen.

Kan ik van de wachtlijst worden gehaald?

Je kunt van de wachtlijst gehaald worden. Overleg dit met je MZD en deze meldt je af bij Jacqueline Moeskops .

Kan ik de opleiding op mijn eigen afdeling volgen?

In principe moeten leerlingen met de verschillende soorten cliënten binnen de Stichting Sint Jacob kunnen werken. Dit betekent dan ook dat een leerling in principe tijdens de opleiding op verschillende locaties werkt. Als intern medewerker is het bij uitzondering mogelijk alleen op de locatie je opleiding te volgen. Ga in gesprek hierover met je MZD’er.

Ik wil weten of ik op de wachtlijst sta voor een opleiding. Bij wie kan ik informatie krijgen?

Bij het Leerhuis

Ik wil misschien een opleiding volgen bij het Leerhuis. Waar vind ik meer informatie?

  • Op de website vind je de informatie  over de verschillende opleidingen en trainingen. Daarnaast kan je vragen over opleidingen ook stellen aan de praktijkopleider op jouw locatie.

Ik sta ingeschreven voor een training maar kan hier niet bij zijn wegens vakantie/nachtdienst/ziekte. Wat moet ik doen?

Overleg met je leidinggevende over de mogelijkheden.

Ik kan mijn verpleegtechnische handelingen niet behalen op deze afdeling, hoe nu verder?

In dit geval kan je in overleg met je MZD een korte stage afspreken op een andere locatie.

Ik heb al veel ervaring in de zorg, kan ik een verkorte opleiding volgen?

Je krijgt na aanmelding door je Manager Zorg en Dienstverlening een intake met een praktijkopleider van het JacobLeerhuis. Bij deze intake lever je al je diploma’s en certificaten en een geldig ID in. Vervolgens wordt beoordeeld of je op basis daarvan vrijstellingen kunt krijgen.

Ik ga een opleiding volgen bij het Nova-college of het ROC. Hoe regel ik de betaling?

Als afgesproken is dat Sint Jacob de rekening betaalt, dan vul je een derdenmachtiging-formulier in. Daarna stuur je deze naar het Leerhuis voor de benodigde handtekening.
Het formulier ontvang je van het Nova-college of is met bijgaande link te downloaden.
 

/sites/default/files/u34/derdenmachtigingsformulier_nova.pdf

Hoeveel uur moet ik werken om een BBL-opleiding bij het Leerhuis te kunnen volgen?

Minimaal 24 uur

Hoeveel schooltijd krijg ik vergoed?

De vergoeding die je krijgt voor schooltijd heet lestijdvergoeding. In de CAo staat omschreven waar je recht op hebt. Wanneer je dit voor jezelf precies wil weten kan je contact opnemen met het JacobLeerhuis.

Hoe kom ik aan de theorieboeken en het studiemateriaal voor mijn opleiding?

Deze worden op de informatiebijeenkomst tijdens de eerste lesdag uitgedeeld door STOC.

Hoe kan ik een derdemachtiging krijgen?

Een derdemachtiging betekent dat je een formulier invult waarin al je gegevens staan, welke wordt ondertekend door jou en je manager. De derdemachtiging vind je hier.

Vragen tijdens de opleiding

Wat zijn de (financiële) gevolgen als ik met de opleiding stop?

 

Waarom moet ik soms lang wachten op de uitslag van mijn toets?

Om objectief te zijn, worden toetsen niet beoordeeld door je docent, maar door het examenbureau van STOC. Deze procedure neemt enige tijd in beslag.

Waarom is mijn eigen docent niet bij de toets aanwezig?

Bij het afnemen van toetsen is een surveillant van Stichting Sint Jacob aanwezig. Deze persoon is neutraal en dat zorgt voor een objectieve toetsing.

Waar vind ik informatie over versnellen of vertragen in de opleiding?

Deze zijn te vinden in het Opleidingsreglement voor de BBL-opleidingen.

Waar vind ik de WPA’s (werkplekanalyses)?

De WPA’s zijn op iedere locatie aanwezig in een map. De MZD’er kan vertellen waar deze map staat. Tevens is de WPA te vinden op: WPA niveau 2 WPA niveau 3 WPA niveau 4

Waar staat het formulier (overdracht leerling) waarmee ik een leerling kan overdragen?

Het formulier overdracht leerling.

Waar kan ik theorie vinden over de verpleegtechnische handelingen?

De theorie vind je in de lesboeken verzorgende/verpleegkundige. Klik op theorietheorievragen met antwoorden en observatielijsten om hier naartoe te gaan.

Waar kan ik alles vinden rondom VerpleegTechnischeHandelingen?

Alle antwoorden hier over zijn te vinden in de uitvoerinsgregeling.

In het begleiden van medewerkers bij het op niveau komen van de gewenste vaardigheid heeft de MZD ook een rol.

Medewerkers na twee keer zakken voor de carroussel gewoon opnieuw opgeven is weinig zinvol. Ga in gesprek met de medewerker over wat deze te doen heeft om het de volgende keer wel te halen. Gebruik daarbij het document persoonlijk ontwikkelplan VTH.

Moet ik examen doen voor de opleiding?

Nee, er is geen afsluitend examen. Wel zijn er gedurende de gehele opleiding toetsen. De opleiding sluit je af met een portfolio en een assessmentgesprek.

Mag ik de carrousel verpleegtechnische handelingen volgen tijdens mijn niveau 3 of 4 opleiding?

Het volgen van de carrousel-training tijdens je opleiding mag, maar is niet verplicht. In je opleiding krijg je naast het aanleren van de betreffende verpleegtechnische handelingen ook de achterliggende theorie geleerd.

In zijn algemeenheid geldt binnen de Stichting Sint Jacob dat je alleen handelingen mag verrichten die je op basis van een behaald diploma mag verrichten.

Geen diploma? Dan mag je deze handelingen niet verrichten.

Wanneer je al in het bezit bent van bijvoorbeeld een niveau 3 IG-diploma mag je deelnemen aan de carroussel en de handelingen verrichten die je volgens je diploma mag verrichten. Wanneer er een handeling aan de orde komt in de carroussel waarvoor je niet bevoegd bent volgens een diploma, mag je deze wel volgen, maar dat maakt je niet bevoegd om deze uit te voeren in de praktijk.

Daarvoor zal je een bijbehorend diploma moeten behalen.

Twijfel? Overleg met het JacobLeerhuis en/of je MZD.

Lees ook de uitvoerinsgregeling VTH.

Is het mogelijk om voor de hertoets via het Leerhuis extra te oefenen?

Nee, dit is niet mogelijk. De voorbereiding en oefening voor een hertoets is je eigen verantwoordelijkheid.

Hoeveel uur mag ik per week in werktijd aan de opleiding werken?

Je krijgt de lestijdvergoeding naar rato en je mag twee uur per week aan leeractiviteiten werken. Niveau 4-leerlingen mogen drie uur per week werken aan BPV-opdrachten.

Hoe kan ik een verklaring omtrent gedrag (VOG) of reiskosten declareren?

Het declareren van kosten kan via Youforce. Op deze plek vind je de handleiding hoe je dit kan doen.

Hoe kan ik een adreswijzing of fouten in mijn gegevens doorgeven?

Dit kan via raetonline.

Hoe is een time-out geregeld?

Op het moment dat een leerling tijdelijk (met de intentie voort te zetten na de time-out) stopt met de opleiding kan een time-out worden gegeven.

Een time-out:

  • geldt voor maximaal een half jaar.
  • wordt kenbaar gemaakt aan de leerling met een schriftelijke kennisgeving.
  • stopt na een half jaar.
  • de leerling maakt zelf uiterlijk 2 weken voor het verlopen van de time-out een afspraak met de manager om het vervolg te bespreken (de leerling stopt definitief met de opleiding of de leerling gaat verder met de opleiding).
    Van de conclusie wordt door manager een verslag gemaakt.

 

 

Het sneeuwt en het is glad. Gaat de les wel door?

In het geval er sprake van is dat de les niet doorgaat, dan melden wij dat op deze site in het onderdeel nieuws.

Een leerling gaat starten met een opleiding. Heeft een advies en vrijstellingen, maar start desondanks in het eerste jaar, ,maar hoeft gedurende de opleiding onderdelen niet te doen. Hoe moet deze leerling gemuteerd worden in Raet?

  • Neem in deze gevallen contact op met Marjo de Graaf. Er moet per geval bekeken worden waarheen gemuteerd moet worden.

Vragen over het leerteam

Welk leerteamlid heeft contact met de SLB-docent?

De leercoach van de leerling heeft contact met de (StudieLoopBaan-)docent. De leerling kan vertellen wie de (SLB-)docent is en hoe hij/zij bereikbaar is.

Wat is de financiële waardering van een leercoach of examinator?

Leercoach en/of examinator zijn kan een onderdeel van je functie zijn bij Stichting Sint Jacob, net zoals decubitus deskundige, inwerkcoach etc. Hier is geen extra financiële waardering aan verbonden.

Waar vind ik de gespreksformulieren die ik kan gebruiken in gesprekken met mijn leerling?

Deze zijn te vinden bij gespreksformulieren. De Leerhuis leerling is tevens in het bezit van de gespreksformulieren en kan deze overhandigen.

Waar kan ik het lesmateriaal van mijn leerling vinden?

Dit is niet altijd ter plekke beschikbaar. Tip: spreek met je leerling af het materiaal altijd bij zich te hebben.

In welke functie mag je leerteamlid zijn?

Het leerteam bestaat uit een MZD’er, een praktijkopleider, leercoaches en examinatoren. Leercoaches en examinatoren zijn zorgmedewerkers die op minimaal niveau 3 zijn opgeleid.

Ik wil in het leerteam, hoe pak ik dit aan?

Wanneer je deel wilt uitmaken van het leerteam, kun je dit laten weten aan je MZD’er. Hij of zij is de voorzitter van het leerteam. Je zou dit bijvoorbeeld ter sprake kunnen brengen tijdens je functioneringsgesprek.

Ik ben examinator maar ben niet bekwaam in één of meerdere verpleegtechnische handelingen, mag ik dan wel examineren?

Uiteraard is het wel verstandig om zelf ook bekwaam te blijven in verpleegtechnische handelingen die je examineert, maar het mag mits je bevoegd ben. Overigens streeft het JacobLeerhuis er naar dat examinatoren zelf ook bekwaam zijn in handelingen die zij examineren.

Ik ben al leercoach maar heb de cursus nog niet gevolgd. Wat moet ik doen?

Dan krijg je een andere leercoach van het leerteam toegewezen die je begeleidt. Hij of zij tekent ook af totdat je de cursus hebt afgerond.

Hoeveel uur per week heb ik om leerlingen te begeleiden?

Je hebt twee uur per week per leerling beschikbaar. Dat wil zeggen dat je twee uur per week per leerling hebt om je begeleiding goed neer te zetten. (Gesprekken voeren, verslagen maken van gesprek met praktijkopleider, etc). Overigens betekent dit niet automatisch dat je in deze uren geen andere activiteiten kan of mag verrichten. Wanneer je geen activiteiten als leercoach verricht ben je voor andere activiteiten inzetbaar.

Hoe word ik als leerteamlid begeleid?

Je krijgt een tweedaagse training leercoach en kan naar behoefte coaching krijgen van de praktijkopleider. Daarnaast krijgen leercoaches en examinatoren regelmatig bijscholing.

Vragen van buiten Stichting Sint Jacob

Is er plek voor een maatschappelijke stage of een reguliere stage?

Informatie via website en aanmelding via de website van de Stichting Sint Jacob 

In welke functie kan ik met mijn cv in dienst komen?

Diplomawaardering binnen SSJ  
Uitgangspunten:      
- Status oktober 2014      
- Bij twijfel dient er contact opgenomen te worden met het Leerhuis.    
- Waar verzorgende wordt genoemd, wordt verzorgende IG bedoeld.    
- De functies die worden benoemd, zijn de functies zoals actueel in augustus 2014.  
- Waar woonassistent / afdelingsassistent / gastvrouw zorg wordt genoemd, worden alle actuele functies op niveau 1 bedoeld.

 

Titel  Opleidingsperiode indien bekend Mag ingezet worden binnen SSJ als  zorgniveau (= hoogst) Mag ingezet worden binnen SSJ in de zorgfunctie (= hoogst) Opmerking
A of B Ziekenverpleging   3 of 4* Verzorgende / Woonzorgbegeleider of Verpleegkundige* *Diploma uit het buitenland. Diploma moet gewaardeerd worden. 
A Verpleegkundige van 1986 - 1987 tot 1997 - 1998  4* Verpleegkundige* *Mits er een herregistratie in het BIG-register aanwezig is
Applicatiecursus ziekenverzorging   3 Verzorgende / Woonzorgbegeleider Diploma kan alleen gehaald worden wanneer diploma ziekenverzorgende gehaald is.
B Verpleegkundige van 1977 - 1978 tot 1986 - 1987  4* Verpleegkundige* *Mits er een herregistratie in het BIG-register aanwezig is
Bejaardenhelpende (in verzorgingstehuizen) van 1980 - 1981 tot 1993 - 1994  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Bejaardenhelpende in verzorgingshuizen van 1991 - 1992 tot 1997 - 1998  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Bejaardenhelpster Zie Bejaardenhelpende in verzorgings(te)huizen 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Bejaardenverzorgende (in verzorgingshuizen) van 1992 - 1993 tot 1997 - 1998  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Bejaardenverzorgende (in verzorgingstehuizen) van 1980 - 1981 tot 1994 - 1995  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Bejaardenverzorgende / Certicaat verzorgende plus   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen 1-jarige opleiding VIG mogelijk
Bejaardenverzorgende / Deelkwalificatie 304 Verplegende Elementen   3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider  
Certificaat basistraining zorg   1 Woonassistent / Afdelingsassistent / Gastvrouw zorg  
Certificaat Verpleeghulp   1 Woonassistent / Afdelingsassistent / Gastvrouw zorg  
Certificaat verzorgende niveau 3   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen 1-jarige opleiding VIG mogelijk
Cursus assistent in de zorg / zorgassistent   1 Woonassistent / Afdelingsassistent / Gastvrouw zorg  
Doktersassistent (niv 4)   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Getuigschrift HBO SPH    2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Getuigschrift HBO Verpleegkundige   4* Verpleegkundige* *Mits er een herregistratie in het BIG-register aanwezig is
Getuigschrift Scholing en wederinschakeling in de zorg - helpenden   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
HBO maatschappelijk werk   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
HBO Verpleegkunde  Heden 4* Verpleegkundige* *Mits er een herregistratie in het BIG-register aanwezig is
Helpende verzorgingshuizen van 1992 - 1993 tot 1997 - 1998  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Helpende verzorgingshuizen onbekend tot 1993 - 1994  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Helpende Welzijn Heden? 1 Woonassistent / Afdelingsassistent / Gastvrouw zorg Verkorte opleiding Helpende Zorg & Welzijn mogelijk
Helpende Zorg & Welzijn Heden 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Inas (1 jarig) of Intas (2 jarig) van 1979 - 1980 tot 1984 - 1985 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Kaderopleiding voor Ziekenverzorgenden   3 Verzorgende / Woonzorgbegeleider Diploma kan alleen gehaald worden wanneer diploma ziekenverzorgende gehaald is.
Kraamverzorgende onbekend tot 1993 - 1994  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Kraamverzorgende van 1993 - 1994 tot 1997 - 1998  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Maatschappelijke Zorg (niveau 4)   3 Verzorgende / Woonzorgbegeleider Indien richting Specifieke Doelgroepen of zelfde VTH als bij IG (info Leerhuis).
Maatschappelijke Zorg (niveau 4)   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Indien richting Dagopvang of Gehandicaptenzorg
MBO Activiteitenbegeleider van 1980 - 1981 tot 1994 - 1995 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
MBO inrichtingswerk van 1977 - 1978 tot 1983 - 1984 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
MBO inrichtingswerk van 1984 - 1985 tot 1992 - 1993 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
MBO V (verpleegkundige) 1978 en heden 4* Verpleegkundige* *Mits er een herregistratie in het BIG-register aanwezig is
MDGO Agogisch Werk van 1984 - 1985 tot 1993 - 1994 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Huidige opl: Maatschappelijke Zorg / Pedagogisch werk
MDGO Verpleging lang van 1984 - 1985 tot 1991 - 1992 3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider  
MDGO Verpleging lang van 1988 - 1989 tot 1998 - 1999  3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider  
MDGO Verzorgende kort van 1984 - 1985 tot 1998 - 1999  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen 1-jarige opleiding VIG mogelijk
MDGO Verzorgende lang van 1984 - 1985 tot 1999 - 2000  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen 1-jarige opleiding VIG mogelijk
Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Heden 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
MHNO KV/JV Kinder- en jeugdverzorging 1968 van 1975 - 1976 tot 1984 - 1985 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
MHNO MSPO Gezinsverzorging van 1979 - 1980 tot 1982 - 1983  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Verkorte opleiding VIG mogelijk
Pedagogisch Werk (niveau 4)   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Propedeuse HBO Verpleegkunde   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Wordt ingezet als niveau 2 / zorgassistent
Sociaal Pedagogisch Werker (niveau 3) van 1999 - 2000 tot 2012 - 2013 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Huidige opl: Maatschappelijke Zorg / Pedagogisch werk / Onderwijsassistent
Sociaal Pedagogisch Werker (niveau 4) van 1993 - 1994 tot 1998 - 1999  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Sociaal Pedagogisch Werker (niveau 4) van 1997 - 1998 tot 2000 - 2001  2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Thuishulp A van 1992 - 1993 tot 2001 - 2002  1 Woonassistent / Afdelingsassistent / Gastvrouw zorg  
Verloskundige   4* Verpleegkundige* *Mits er een herregistratie in het BIG-register aanwezig is - afvragen of de praktijkkennis aanwezig is.
Verpleeghulp   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Verzorgende 2007-2008 3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider Wel IG (let op opleidingsperiode)
Verzorgende 2006-2007 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen Geen IG (let op opleidingsperiode)
Verzorgende (incl DK 304)   3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider DK 304 =  verplegende elementen 
Verzorgende (incl DK 314)    2 Zorgassistent / Medewerker Wonen DK 314 = verzorgende van geriatrische zorgvragers
Verzorgende (incl DK VE)   3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider DK VE = verplegende elementen
Verzorgende (incl. DK VPT handelen)   3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider DK VPT = verpleegtechnisch handelen
Verzorgende AG   2 Zorgassistent / Medewerker Wonen AG = Algemene Gezondheidszorg              1-jarige opleiding VIG mogelijk 
Verzorgende beroepen van 1979 - 1980 tot 1987 - 1988 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Verzorgende bij instellingen voor gezinsverzorging   1 Woonassistent / Afdelingsassistent / Gastvrouw zorg  
Verzorgende C / D van 1993 - 1994 tot 1999 - 2000 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Verzorgende IG Heden 3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider IG = Individuele Gezondheidszorg
Verzorgingsassistent 1978 – 1993 (tot 1995: inclusief 1 bezemjaar) 1 Woonassistent / Afdelingsassistent / Gastvrouw zorg  
Verzorgingshulp B van 1993 - 1994 tot 1999 - 2000 2 Zorgassistent / Medewerker Wonen  
Voortgezette opleiding ziekenverzorging   3 Verzorgende / Woonzorgbegeleider  
Z Verpleegkundige van 1978 - 1979 tot 1985 - 1986 4* Verpleegkundige* *Mits er een herregistratie in het BIG-register aanwezig is
Ziekenverzorgende van 1976 - 1977 tot 1997 - 1998 3 Verzorgende  / Woonzorgbegeleider  
Ziekenverzorging   3 Verzorgende / Woonzorgbegeleider  
Zorgassistent   1 Woonassistent / Afdelingsassistent / Gastvrouw zorg  

 

Ik zoek een stageplaats voor iemand in een re-integratietraject.

Meld je aan via de website van de Stichting Sint Jacob .

Ik wil werken en leren binnen jullie stichting, hoe kan ik solliciteren?

Ik ben vrijwilliger, waar kan ik informatie vinden over de trainingen voor vrijwilligers?

Informatie hier over is op te vragen bij Jacob Actief, via de site van Sint Jacob of via 023 - 892 59 16.

Overige vragen

Waar vind ik de handleiding voor Mijn JacobGroeiportaal?

De handleiding gebruik van Mijn JacobGroeiportaal

Hier is de handleiding voor het gebruik van Mijn JacobGroeiportaal te vinden. Hierin staat precies hoe je op het systeem kunt inloggen vanaf je bureaublad binnen de stichting.

Waar kan ik vinden hoe alles rondom verpleegtechnische handelingen binnen de Stichting Sint Jacob geregeld is?

Alles rondom VerpleegTechnischeHandelingen is vastgelegd in de uitvoeringsregeling VerpleegTechnischeHandelingen

Komen stagiaires in aanmerking voor reiskostenvergoeding?

Ja, als ze niet in het bezit zijn van een OV-jaarkaart. Deze zijn hier te vinden.

Ik wil mij laten inenten voor Hepatitis B.

Lees hiervoor de Informatie over Hepaptitis B en Hepatitis procedure. Wanneer je het antwoordformulier wilt aanvragen kan je dit doen bij Jacqueline Moeskops.

Ik kan niet inloggen in e-learning BHV van Mediselect. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Mediselect helpdesk: planning@veligheidsinstituut.nl  of bel 0318-493189

Ik heb geen brief ontvangen voor de training BHV. Wat moet ik doen?

Je krijgt hiervoor geen brief. Kijk in je Outlookmailbox. Staat daar geen uitnodiging van Mediselect? Bel dan het Jacobleerhuis.

Ik heb e-learning BHV gedaan en kon niet naar de training. Moet ik elearning opnieuw doen bij een nieuwe training?

Wanneer je binnen drie maanden nadat je de e-learning afgerond hebt de training volgt, is het niet nodig de e-learning opnieuw te volgen. Anders wel. Neem dan contact op met Mediselect of het Jacobleerhuis en medlt op welke datum je e-learning gedaan hebt.

Ik ben dyslectisch, wordt hier rekening mee gehouden in mijn opleiding?

Als je een dyslexieverklaring hebt, wordt hiermee tijdens toetsmomenten rekening gehouden.

Hoe worden de protocollen verpleegtechnische handelingen actueel gehouden?

Binnen de Stichting is een protocollencommisie actief. Deze is verantwoordelijk voor het actueel houden van de protocollen. Vanuit het Leerhuis is Marijke Huigsloot aangesloten bij deze commissie. Op deze manier houden wij bij de toetsing van verpleegtechnische handelingen de actuele protocollen aan.

Hoe kom ik in het onlineGroeiportaal?

Vul het het webadres: https://2521-01.edumanageronline.nl in in je browser. Log daar in met je inlog van Sintjacob (bv.Kkous), door in te voeren Kkous@sintjacob (zonder nl, com of wat dan ook!) en je wachtwoord van Sintjacob.

Hoe kan ik mail doorsturen naar mijn privémail vanuit SSJ Outlook?

Om mail door te kunnen sturen is deze handleiding te gebruiken.

Hoe kan ik in Youforce komen, iets wijzigen en iets indienen?

In deze handleiding staat hoe je in Youforce gegevens kan wijzigen, een declaratie kan indienen, salarisstroken en jaaropgaven kan inzien en opvragen.